תקנון מבצעים | רוית אסף
טלפון 1700-70-70-54
רוית אסף - סניף תל אביב

תקנון מבצעים

תקנון מבצע – הירשמי וקבלי כסף בחזרה למימוש בחנות

1. עורכת המבצע

עורכת המבצע הינה ר.א. איפור מקצועי בע"מ (להלן – "רוית אסף").

2. תקופת המבצע

2.1. בתקופה שהחל מיום 23.09.2019 ועד ליום 31.12.2019 (כולל), יתקיים המבצע הנ"ל בסניפי רוית אסף (להלן – "המבצע").

2.2. רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בהודעה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע.

3. תנאי המבצע

3.1. המבצע יערך בהתאם ובכפוף להוראות התקנון המפורט להלן. השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

3.2. במסגרת המבצע ובמהלך תקופת המבצע בלבד, הנרשמת לקורס תקבל שוברים (בצורת "צ'קים" של רוית אסף) כמפורט למטה:

3.2.1. ברישום לקורס/ים שעלותו/ם מעל 7000 ש"ח, התלמידה תקבל 200 ש"ח.

3.2.2. ברישום לקורס שעלותו/ם מעל 12000 ש"ח, התלמידה תקבל 500 ש"ח.

3.2.3. ברישום לקורס שעלותו/ם מעל 15000 ש"ח, התלמידה תקבל 700 ש"ח.

3.3. המבצע תקף בכל 4 סניפי הרשת.

3.4 קבלת ההטבה מותנית ברישום לקורס בהגבלות לעיל בתקופת המבצע כאשר א. הרישום לקורס נעשה ביום ה- 23.09.2019 או לאחריו בתוך תקופת המבצע. ב. ניתן לממש את הצ'קים לתקופה מוגבלת הרשומה על גוף הצ'ק ג. אין כפל מבצעים אוהנחות ד. עד גמר המלאי. ה. חל על מוצרי איפור "רוית אסף" בלבד. ו. לא חל על סדנאות, מוצרי טיפוח או מברשות ז. לא ניתן להמיר בכסף. ח. לא ניתן להעברה. ט. ניתן לשימוש ברשת "רוית אסף" בלבד. י. ט.ל.ח

3.5. המבצע מופנה לכלל הציבור בישראל.

4. צ'קים, מימוש – תנאים והגבלות נוספים

4.1. צ'קים יינתנו למימוש לפי ערכם הנקוב בהינתן התנאים הבאים:

4.1.1 שמו של התלמיד כתוב על הצ'ק.

4.1.2 תעודת הזהות של התלמיד כתובה על הצ'ק.

4.1.3. על הצ'ק חתימה וחותמת

5. אחריות

5.1. רוית אסף לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מכל אדם אפשרות לממש את המבצע, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי שיממש את המבצע.

6. כללי

6.1 רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רוית אסף שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך אותו או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ולהוסיף או לגרוע מרשימת ההטבות הכלולות במבצע ולשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, כל זאת בכפוף לפרסום הודעה מתאימה לצרכנים, באותו אופן שבו פורסם המבצע לראשונה.

6.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תקנון המבצע יהיה כפוף למועדון לקוחות רוית אסף בשינויים המחוייבים.

6.3. אין כפל מבצעים והנחות.

6.4. על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל.

מעוניינת להצטרף לתעשיית היופי? הזמנה לשיעור חינם!